Tarımda Dijitalleşme Seçenek Değil Zorunluluk

22.05.2023

Tarımda dijitalleşme artık bir seçenek değil, zorunluluk. Bunu gerçekleştirebilenler ayakta kalacak, gerçekleştiremeyen tarımsal işletmeler maalesef kısa zamanda çok arkada kalacaklar. Prof.Dr.Aykut GÜL'ün 'Dijital Tarımla Gelen Fırsatlar' başlıklı yazısında paylaştıkları.

Gıda ve dijitalleşme… Son yıllarda önemi artan, yıldızı parlayan iki önemli alan…

Ülkemizin sahip olduğu bereketli topraklar, su ve iklim farklılıkları ile jeostrate­jik konumu, tarımsal üretim, gıda işleme ve gı­da tedarik zinciri bakımından büyük avantajlar sunmakta. Genç nüfusumuz ve bu nüfusun di­jitalleşmeye olan yoğun ilgisi, bunu daha değer­li hâle getirmekte…

Prof. Dr. Ulvi Saran der ki: İnsanlar, tarım toplumunda bedenleriyle çalışırken endüstri 1.0'da kollarıyla, endüstri 2.0’da elleriyle, en­düstri 3.0’da parmaklarıyla iş yaptılar. Endüst­ri 4.0'da ise zihinleriyle çalışacaklar.

Akıllı dikey tarımı kullanabilecek, kod­lama becerisine sahip, yenilikçi fikirleri olan gençlerle, tarımımızı ihmal etmeden, gelişmiş ülkeler ligine yükselme fırsatına sahibiz bu­gün. Tarım yükseköğrenimini, Endüstri 4.0 ve sonrasının ihtiyaçlarının dikkate alarak ve her yıl, değişen ve dönüşen dünyaya göre yenile­nen, dinamik ve öğrenme merkezli bir sistemi hayata geçirmek zorundayız.

Mağaradan öteki evrene…

İş hayatı ve eğitimde asıl dönüşüm metaver­se’ün (öteki evren) tam olarak yaygınlaşmasıy­la ortaya çıkacak. Eğitim, iş hayatı ve özel hayat büyük ölçüde bu sanal aleme taşınacak. Meta­verse’deki seralarda, hayvancılık tesislerinde eğitim sürdürülecek, tarım piyasaları bu sanal dünyalarda oluşacak. Bu yeni sanal dünya, ar­sa yatırımlarının çok ötesinde büyük fırsatlar sunuyor. Yapay zekânın, robotların, hümano­idlerin ve siborgların sosyal hayat ve iş haya­tında kullanımlarının yaygınlaşması ile mes­lekler hızla evrilecek… Bu değişime direnenler yok olurken, ayak uyduranlar, özellikle de ya­pay zekâyı akıllıca kullananlar, büyük sıçrama yapabilecekler…

Hala Batı’ya oranla çok genç bir nüfusa sahi­biz. Aramızdaki gelişmişlik farkını kapatabil­memiz, kırsalda dijitalleşmeyi sağlayacak olan gençlerimize bağlı. Onlara, dijital araçların esi­ri değil, efendisi olmaları gerektiğini öğretme­liyiz. Aksi halde, “Korkarım ki bir gün teknolo­ji, insan etkileşiminin önüne geçecek ve aptal bir nesil ortaya çıkacak” diyen Albert Einste­in’ın kehaneti gerçekleşmiş olacak.

Tarımda dijitalleşmenin neler kazandırabi­leceğine özetle bakalım:

- Optimum kaynak kullanımı, üretim mali­yetlerinin düşmesi ve artan verimlilik bunların başında geliyor.

- Milyonlarca bağımsız üreticinin daha sağ­lıklı üretim ve pazarlama kararları alabilmesi, fiyat ve gelir dalgalanmalarının en aza indirile­bilmesi sağlanabilecek.

- Binlerce hektar alanı her bakımdan takip et­mesi gereken bir işletmecinin, bir merkezden, ısı, ışık, hastalık, zararlı, sulama vb. hakkında bitki, toprak ve hava verilerini, drone uygula­maları veya uydu aracılığıyla izlemesi mümkün olabiliyor.

- Sürdürülebilir bir çevre, atıkların azalma­sı ve hassas tarım tekniklerinin kullanımı yay­gınlaşacak.

- Üreticiden tüketiciye kadar, aradaki imalat­çı, toptancı ve aracılar dahil, tüm sektör bile­şenlerinin arasında güçlü bir iletişim, iş birli­ği ve güç birliğinin mümkün olabilmesi, tüm bu kesimlerin refahına olumlu katkı sağlayacaktır.

- Yapay zekânın kullanacağı gerçek zamanlı üretim, iklim ve piyasa verileri, zaman serileri ve bilimsel araştırma sonuçları, üreticinin da­ha sağlıklı kararlar verebilmesine yardımcı ola­caktır. Üreticinin en önemli gündemi, her gün yüzlerce farklı konuda kararlar vermektir.

- Hangi ürünü ne kadar alanda ne miktarda, nasıl ve kim için üreteceği; sıcaklık, nem, rüz­gâr, don ve yağmur durumuna göre ne tür ted­birler alacağı; tohum, gübre, tarımsal ilaç vb. hangi düzeyde ve ne zaman kullanacağı; hasat ve sonrasında ürünün depolanması, işlenmesi ve paketlenmesinin yanı sıra yeni yatırım ka­rarlarının neler olacağı, her tarım işletmesin­de, işletmenin büyüklüğüne ve ürün çeşitliliği­ne göre öne çıkan önemli kararlardır.

- Girişimcileri, diğerlerinden ayıracak ve öne çıkaracak olan yenilikçi fikirleri üretebilmek ve bunları uygulayabilmek hız kazanacaktır.

Ezcümle; dijitalleşme ile ülkemiz tarımı, kü­resel rekabet gücünü artırabilecek, sürdürüle­bilir kalkınmayı ve gıda güvencesini sağlayabi­lecektir.